Over rVDM

Een open, transparant en eerlijk mestbeleid. Dat is waar de sector samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor staan. En dat moet ook, want in Nederland produceren we veel mest. Van oudsher weten boeren als geen ander dat we daar goed mee om moeten gaan. In de wetenschap dat je het land waarop je werkt en waarmee je produceert, eigenlijk alleen maar in ‘bruikleen’ hebt. Dat land laat je namelijk zo goed mogelijk na aan je (klein)kinderen. En dus bemest je de bodem zo goed mogelijk. Aan de andere kant kan te veel mest schadelijk zijn voor milieu en voor het klimaat. En dus hebben we er allemaal baat bij dat overtollige mest op een goede en verantwoorde manier verwaard wordt. 

Tractoren rijden over het gras

Onze huidige manier van ‘mest administreren’ bestaat uit ‘proven technology’. Dat is een chique manier om te zeggen, dat het melden van mesttransporten nu gebeurt met technologie die meer dan 20 jaar oud is. Ook de regelgeving is niet veel nieuwer. Naast simpele digitale berichten, schrijven mestvervoerders vooral op wat en hoeveel ze vervoeren. En moeten de betrokken partijen daar een ‘natte’ handtekening op zetten. Deze gegevens kunnen nog tot een maand later worden ingediend bij de overheid. Dat is niet alleen een arbeidsintensief, maar ook een foutgevoelig proces. Een proces dat niet alleen veel administratieve rompslomp oplevert, maar bovendien lastig achteraf te controleren is.

Dus zijn we toe aan nieuwe regels en nieuwe technieken. Zodat we sneller, efficiënter en -zo veel mogelijk geautomatiseerd- digitale meldingen van mesttransporten kunnen doen. Eenvoudig en gebruiksvriendelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld met behulp van een smartphone-app. Of volledig automatisch via een voertuigvolgsysteem. Met als resultaat dat de afnemer weet wat hij krijgt voor de verwerking van mest (voor aanwending op het land of andere activiteiten). Dat de vervoerder zijn rol als bemiddelaar beter kan invullen. En dat we er met elkaar (als overheid, sector en Nederlandse burger) zorgen dat alle mestregels goed worden nageleefd.  

Maar dat nieuwe systeem van wet- en regelgeving én digitale meldingen, dat is nog niet af. Dat is een zoektocht. Zo zijn de bedrijfsprocessen van ondernemers nu ingericht (en aangesloten) op het huidige systeem: wat is er voor hen nodig om dit te veranderen? Mesttransport kan namelijk op best wat verschillende manieren plaatsvinden: binnen een landbouwbedrijf, op het land van een andere ondernemer, naar een onderneming die de mest bewerkt/verwerkt of zelfs internationaal. Moet dat allemaal op dezelfde manier worden verantwoord en gemeld, of niet? En ook de mest zelf verschilt nogal. Moeten we alle aanbieders en vervoerders van mest over een kam scheren? Of is ook daar maatwerk wenselijk en nodig? Om al die details goed uit te werken en zoveel mogelijk obstakels weg te nemen, hebben het ministerie en de sector input nodig uit het veld zelf. 

We kunnen dit vraagstuk namelijk alleen samen oplossen en voor elkaar krijgen. Dat doen we in de wetenschap dat een goed functionerende digitale mestketen zowel voor het vakmanschap van de boer, voor de bemiddelende functie van de mestvervoerder, als voor overheid en maatschappij meerwaarde oplevert. 

Tegelijkertijd hebben partijen soms ook andere belangen. Het is zaak om zoveel als mogelijk aan alle belangen te voldoen: aan het belang van de boer om zijn landbouwgrond goed te bemesten, van de mestvervoerder om zijn werk eenvoudig en efficiënt uit te voeren, van de mestverwerker om zijn hoogwaardige mest(verwerkings)producten zo goed mogelijk in de markt te kunnen zetten. Of aan het vermijden van onnodige administratieve lastendruk. In de wetenschap dat de landbouwgrond van hoogwaardige kwaliteit moet blijven, de mest op een goede manier wordt verwaard, en het ministerie goed zicht kan houden op wat er precies gebeurt. 

Als dit lukt, heeft de overheid straks meer zicht op een betrouwbare verantwoording van de mestketen. Dat is de basis voor meer maatwerk in bemesting, meer ruimte voor bodembeheer en nieuwe manieren van de verwaarding van mest. Samen met certificering van de mestketen kan dit de sector helpen de bedrijfsvoering te verbeteren. Zo werken overheid en sector samen toe naar een transparante keten, waarin geborgd vertrouwen de basis is.